ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a TIP-TOP ’92 Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 44.; cégjegyzékszám: 09 09 004768; adószám: 11550578-2-09; elérhetőségek: rendeles@tip-top92.hu, +36 (52) 530 165; a továbbiakban: Szolgáltató) és a TIP-TOP ’92 Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Partner a továbbiakban együttesen: Felek).

  1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.tip-top92.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: Tip-Top ’92 Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.

Szolgáltató kizárólag érvényes adószámmal rendelkező viszonteladókat és végfelhasználókat szolgál ki. Szolgáltató vásárlói kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) 2.§ v) pontja szerinti fogyasztónak nem minősülő, regisztrált felhasználók lehetnek. Ezért Szolgáltató kéri Partnereit, hogy első vásárlásuk előtt regisztráltassák magukat. A regisztrációval Szolgáltató Partnere tudomásul veszi, elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben és a jelen ÁSZF mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.

A felhasználói körből ki van zárva az Ektv. 2.§ v.) pontjában meghatározott fogyasztó, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el. A regisztrációval Partner kijelenti, hogy a portál oldalait kizárólag gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eső szerződéskötés céljából nyitja meg, tehát nem minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. 2.§ v.) pontjában foglaltak szerint fogyasztónak.

A Tip-Top ’92 Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta Szolgáltató.

1.2. A Tip-Top ’92 Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Tip-Top ’92 Webáruház szolgáltatásait valamennyi, a Weboldalon szereplő termékek viszonteladásával foglalkozó jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben és az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat. A sikeres regisztrációval a Felek között szállítási keretszerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

1.4. A Felek közötti egyedi szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a fizetési kötelezettséggel járó „Megrendelés” gombra kattintás megerősítésével jön létre. A Felek között ily módon magyar nyelven létrejött egyedi szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, Szolgáltató azt iktatja, és azt a hatályos jogszabályi előírások által előírt időtartamig őrzi. Felek között létrejött azon kereskedelmi ügylet (pl.: megrendelések leadása) is egyedi szerződésnek minősül, amelyet Partner Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül bonyolít (írásban vagy személyesen). A keretszerződés és az egyedi szerződések tartalmáról Szolgáltató Partner írásbeli kérésére tájékoztatást nyújt.  1. Regisztráció
2.1. A weboldal jobb felső részében található „Belépés” gombra kattintva megjelenő menüben található „Regisztráció” szóra kattintva, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.2. Szolgáltatót, Partner által tévesen, hiányosan és/vagy pontatlanul megadott adatokra, különös tekintettel a regisztrációkor a cégjegyzésre jogosult személy által megadott fő- és alfelhasználók adataira és rendelkezési valamint hozzáférési jogosultságaikra, vagy a Tip-Top ’92 Webáruház webes felületén eszközölt bármilyen adatrögzítési, - módosítási hibára vagy hiányra visszavezethető károkért, így különösen, de nem kizárólagosan a szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Partner a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Partner vállalja, hogy jelszavát körültekintően őrzi és önszántából nem engedi vagy nem adja át harmadik fél részére.

Ha Partner elfelejti jelszavát, a weboldalon kérheti az „Elfelejtettem a jelszavam” opcióval, e-mail címe megadásával az automatikus jelszóküldést. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért kizárólag a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

2.3. Tip-Top ’92 Kft. fenntartja a jogot, hogy a regisztrációt elutasítsa, amennyiben a regisztrációt kezdeményező Partner nem rendelkezik érvényes magyarországi adószámmal.  1. Megrendelés
3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságai, jellemzői, az áruk használatára vonatkozó utasítások a konkrét árucikk információs oldalán, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból ismerhetők meg részletesen. Az információs oldalon szereplő termékleírásban esetlegesen előforduló elírásokért felelősséget nem vállalunk. Ha Partnernek a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll a rendelkezésére. Szolgáltató által forgalmazott termék használati utasítása – ahol ezt a jogszabályok előírják – az áruhoz mellékelésre kerül, vagy a hatályos jogszabályoknak megfelelően az letölthető az érintett árucikk információs oldaláról. Ha Partner bármely okból nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, vagy az nem elérhető a termék információs oldalán, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezni köteles Szolgáltató vevőszolgálatánál, Szolgáltató azt pótolja. Amennyiben Partnernek a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, forduljon bizalommal Szolgáltató vevőszolgálatához.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A díjmentes szállítási költségek feltételeiről jelen dokumentum 3.3-as pontja rendelkezik. A szortiment-, vagy márkakedvezménnyel, egyedi partnerárral, vagy egyedi ajánlati árral rendelkező Partnerek, a rájuk vonatkozó kedvezményekre természetesen interneten keresztül történő vásárlás esetén is jogosultak. A kedvezményrendszer kialakítása és megadása a Szolgáltató kizárólagos joga. Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani kedvezményrendszerét, amelyről Partnereit minden esetben előzetesen írásban értesíti.

3.3. Szolgáltató a Partner által Szolgáltató weboldalán (www.tip-top92.hu) megrendelt és raktáron lévő árut alapesetben a megrendelést követő 24-48 órán belül belföldön díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az adott számla nettó értéke eléri a 35 000 (harmincötezer) forint összeget. A szezonalitás és a raktári terheltség függvényében előfordulhat hosszabb szállítási határidő is, amelyről Szolgáltató elektronikus levélben értesíti Partnerét, legkésőbb az eredetileg tervezett szállítás napján. Amennyiben Partner a megrendelését nem Szolgáltató weboldalán keresztül adja le, hanem azt e-mailben vagy faxon juttatja el Szolgáltatóhoz, úgy Szolgáltató kizárólag a 14:30-ig leadott megrendeléseket dolgozza fel a megrendelés leadásának napján, majd intézkedik a kiszállításról. Ettől eltérni kizárólag Szolgáltatóval történt egyeztetést követően lehet, amennyiben Szolgáltató ezt írásban is visszaigazolja. A meghatározott időpontra, órára történő kiszállítást Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A nettó 35 000 (harmincötezer) forint összeget el nem érő számla esetén a fuvardíjat Partner viseli oly módon, hogy a kiszállítandó csomag súlya után kell fizetni a kiszállítási díjat (súly/cím) + 450 Ft pénzkezelési díjat - ha szükség van rá (utánvétes küldemények esetében). A fenti kondíciók papír tömegárura (leporelló és másolópapír) is vonatkoznak.

Amennyiben a megrendelés nettó 35 000 (harmincötezer) forint értékhatár fölött van, de a szállítmány értéke nem éri el ezt az összeget abból adódóan, hogy valamely megrendelt tétel nincs raktáron, a rendelés kiszállítása Partner számára díjköteles lesz. A fennmaradó tétel(ek) kiszállítása (az áru beérkezése után) abban az esetben történik ingyenesen, ha Szolgáltató Partner következő megrendelésével együtt szállítja, és az adott számla nettó összértéke eléri a 35 000 (harmincötezer) forintos határt.

Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Szolgáltató weboldalán való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

3.4. A Weboldalon található és ott rendelhető termékek árváltoztatásának jogát Szolgáltató időbeni kötöttség nélkül fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon történő publikálással egyidejűleg lép hatályba. Szolgáltató olyan különleges esetekben korlátozás és előzetes tájékoztatás nélkül is jogosult árat módosítani, amikor árcsökkentést hajt végre adott napon napközben, így reagálva gyors piaci változásokra. Ezen esetekben a Weboldalon összeállított és rögzített megrendelés lezárásának pillanatában a rendszer által megjelenített aktuális ár (vagy akciós ár) az irányadó. Az ilyen jellegű árkorrekciókból fakadó ár eltéréseket visszamenőlegesen Szolgáltató nem korrigálja, vagyis korábban (az aktuális árcsökkentést megelőző időpontban) kosárba tett és lezárt megrendelések árait utólag nem módosítja. Abban az esetben, ha Szolgáltató áremelést jelent be egy jövőbeni időpontra és Partner az árváltozás kiközlését követően, de a változás életbelépését megelőzően ad le rendelést az adott termékre, úgy Partner csak abban az esetben jogosult a megrendeléskor érvényes áron vásárolni, ha a termék Szolgáltatónál készleten van és a rendelés teljesítésre is kerül az új árak életbelépését megelőzően. Amennyiben Partner az áremelést megelőzően adja le megrendelését, de annak teljesítése készlethiány miatt csak az áremelést követően lehetséges, úgy Szolgáltató az érintett megrendelést az újonnan beérkezett készletéből már az új áron teljesíti. Minden egyéb esetben bárminemű módosítás a már megrendelt (korábban a Weboldalon rögzített, lezárt kosár állapot) termékek vételárát nem befolyásolja, minden esetben a lezáráskori állapot az irányadó. Amennyiben Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruházban megjelenítésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében Partner saját döntése és visszajelzése alapján elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést Szolgáltató csak regisztrált Partnertől és csak akkor fogadja el, ha Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti, valamint Partnernek nincs Szolgáltató felé fennálló határidőn túli számlatartozása. Szolgáltatót Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért (pl.: határidőn túli számlatartozás), hibáért semminemű felelősség nem terheli. Abban az esetben, ha Partner az általa leadott megrendelés e-mailben történő visszaigazolását követően, de még a kiszállítást megelőzően visszavonja a megrendelését, 15% kötbért köteles fizetni Szolgáltatónak. A kötbér alapja a megrendelésben szereplő árumennyiség nettó ellenértéke.

Partner a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi Tájékoztatót elfogadja és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles Partner részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, valamennyi az adott megrendelésre vonatkozó információval együtt (pl.: megrendelés feldolgozásának akadályba ütközése). Amennyiben ezen visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Partner részére nem érkezik meg, akkor Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

3.7. Szolgáltató a megrendelés lezárását követően a megrendelt terméket lefoglalja készletéről Partner részére. Abban az esetben, ha a megrendelés leadásának pillanatában az adott termék nem elérhető Szolgáltató készletéről, az érintett termék a beérkezést és készletre emelést követően kerül lefoglalásra Partner részére.

Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy - ha és amennyiben termék előállítás, -értékesítés, -szállítmányozás világpiaci helyzetére tekintettel ellátásbeli problémák merülnek fel (pl.: alapanyag hiány, gyártói kapacitás korlátok, vagy gyártóra visszavezethető késztermék hiány) – egyoldalúan a jövőben leadásra kerülő, továbbá a már befogadott és/vagy visszaigazolt megrendelésekben megjelölt mennyiséghez képest kisebb mennyiséget szállítson Partner részére. Az intézkedés indoka, hogy Szolgáltató valamennyi vásárlójának tudjon az érintett termékekből szállítást teljesíteni akkor is, ha a termékből kisebb mennyiség áll rendelkezésre, mint a korábban tervezett. A Szolgáltató a mennyiségi változásról vevőinek általánosságban, továbbá az érintett Partnerek részére a módosított megrendeléssel kapcsolatban értesítést küld, megjelölve benne a változás okát és mértékét.

3.8. A rendelés visszaigazoló e-mailben Partnerek tájékoztatást kapnak arról, hogy a megrendelt termék raktáron van-e, vagy azt esetleg külön be kell szereznie Szolgáltatónak. Ennek megfelelő a szállítási határidő is változhat. Vis major, mint például háborús események, természeti katasztrófa, sztrájk, üzemzavar, hatósági intézkedések, foglalás, vágányzár, beszállítók/gyártók okozta termeléskiesés, vagy jelentős késedelem bekövetkezése esetén Szolgáltató mentesül a szállítási kötelezettség és a szerződés szerinti szállítási határidő betartása alól. Ilyen esetben Szolgáltató Partnerrel egyeztetve minden tőle elvárható intézkedést megtesz, hogy a szállítást a lehető legrövidebb időn belül folytathassa, vagy helyettesítő terméket szállítson.

3.9. A 2003. évi XCII. törvényhez 2011. január 01-jén hatályba lépő 3. számú melléklet alapján a szigorú számadású nyomtatványok vásárlásához a vevőnek adatszolgáltatási kötelezettsége van. A nyomtatványt forgalmazó (alforgalmazó) az általa értékesített adóigazgatási azonosításra alkalmas számla-, nyugtatömbökről - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - vevőnkénti részletezésben adatot szolgáltat.

Az adatszolgáltatás tartalmazza:

a) az értékesített nyomtatványok (számlatömbök, nyugtatömbök) megnevezését,
b) a nyomtatvány sorszámát (tól-ig),
c) a vevő nevét és címét (székhelyét, telephelyét),
d) a vevő adószámát,
e) a vevőt a vásárlás során képviselő magánszemély nevét és adóazonosító számát.

A nyomtatványt forgalmazó (alforgalmazó) az adatszolgáltatást negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig teljesíti az állami adóhatósághoz.

3.10. A Szolgáltató által rendszeresen kiadott katalógusok és szezonális akciós újságok a Szolgáltató regisztrált üzleti Partnerei számára kerülnek elkészítésre, mint értékesítést támogató eszközök.

Az árakkal ellátott termékkatalógus céges végfelhasználóknak és NEM fogyasztónak (az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje) minősülő végfelhasználó vevők részére készül, így a benne megjelölt árak feltüntetése nem felel meg a fogyasztónak megvételre kínált termék eladási árának, egységárának, valamint a szolgáltatás díjának feltüntetésére vonatkozó 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szabályainak, melyre tekintettel a katalógus kizárólag fogyasztónak nem minősülő személy részére használható fel.

A kiadvány megrendelésével Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a katalógus fogyasztónak minősülő személy részére is átadásra kerül vagy hozzáférhetővé válik Partner által, a termékek árának nem a jogszabálynak megfelelő feltüntetése miatt keletkező minden jogkövetkezményt (ideértve különösen a fogyasztóvédelmi bírságot) Partner köteles viselni.  1. Szállítási, számlázási és fizetési feltételek
4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket Szolgáltató Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki, Partner által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket Partner - előzetes írásbeli jelzés alapján - személyesen is átveheti Szolgáltató telephelyén (4032 Debrecen, Külső Böszörményi út 4/A vagy 1033 Budapest, Szentendrei út 93.), a rendelt termékek helyszíni átvételét munkanapokon 16 óráig biztosítjuk. Amennyiben a megrendelt árut Szolgáltató szállítja ki Partner részére, az esetben a kárveszélyviselés Partner telephelyén, vagy az általa meghatározott átadási helyen az áru átadásával száll át Partnerre. Az áru rakodása mindenkor annak a félnek a veszélyére történik, aki, vagy akinek a megbízásából a fuvarozó az áru rakodását végzi. Amennyiben az árut Partner szállítja, az esetben a kárveszély az árunak Partner fuvareszközére történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakásban Szolgáltató is közreműködik. Abban az esetben, ha Partner, vagy annak megbízottja rakja fel az árut a fuvareszközre, akkor a kárveszély az áru Partnernek történő átadásával száll át, Szolgáltató székhelyén.

4.2. Szolgáltató a hétfőtől péntek délután 14:30-ig megrendelt és raktáron lévő árukat 24-48 órán belül házhoz szállíttatja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, Szolgáltatót nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a rendelési visszaigazolásban szerepel. Partner köteles biztosítani a megrendelt áru átvételét Szolgáltató megrendelés visszaigazolásában jelzett vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatával leegyeztetett időpontban.

Amennyiben Partner az általa megrendelt áru(ka)t nem veszi át a szállítás időpontjában és ebből fakadóan Szolgáltató a megrendelt árut harmadik személy részére, az áru speciális jellege (pl. egyedi megrendelésre gyártott vagy beszerzett termék) miatt nem vagy csak veszteséggel tudja értékesíteni, Partner köteles a kötbér összegét megfizetni Szolgáltató részére, köteles továbbá Szolgáltató kárának megtérítésére is, mely kárelemek különösen az alábbiakból tevődhetnek össze: (1) az áru visszaszállításának költsége; (2) az áru sikeres értékesítése esetén az árkülönbözet összege, amennyiben az értékesítés a Felek között megállapodott árhoz képest veszteséges; (3) ha az értékesítés az áru visszaszállítását követő 60 (hatvan) napon belül sikertelen volt, úgy az áru teljes vételára (mely a beszerzési ár és elmaradt haszon együttes összege); (4) az áru esetlegesen felmerülő megsemmisítésének költsége.

A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat Szolgáltató Partnernek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

4.3. Új Partnerek esetében Szolgáltató kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést alkalmazhat, majd az üzleti kapcsolat elmélyülésével Partner kérésére, Szolgáltató egyedi döntése alapján lehetőség van átutalásra. Amennyiben egy Partnernek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szolgáltató. Abban az esetben, ha Partner ellen csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult a további szállításokat csak készpénzfizetés ellenében teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén Partner jelen szerződés alapján elfogadja és vásárlásaival elismeri, hogy Szolgáltató késedelmi kamatot számol fel. A késedelmi kamat mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, amelyet Szolgáltató minden negyedév zárását követően - késedelmi kamatértesítő levélben - küld meg a Partner részére. Szolgáltató lehetőséget biztosít a Partner számára, hogy pénzügyi osztályával egyeztetést folytasson. A Partnert terhelő fizetési kötelezettségekbe csak a Szolgáltató által elismert, vagy jogerős bírósági határozatban megállapított követelés számítható be.

4.4. Amennyiben a Vevő a számla fizetési határidején túl több, mint 30 napot késik annak kiegyenlítésével, Szolgáltatónak jogában áll az adásvételi szerződéstől visszalépni. Az adásvételi szerződéstől való visszalépést írásban kell megvalósítani és a Partner általi kézhezvétel pillanatától számítva hatályos. A szerződéstől való visszalépés a vevő címére fax vagy elektronikus posta segítségével történő elküldés pillanatában tekinthető kézbesítettnek. A Partner ebben az esetben köteles azonnal visszaadni Szolgáltatónak a megszerzett és ki nem fizetett árut, eredeti állapotában, bontatlan csomagolásban és mennyiségben, saját költségére és veszélyére. Az áru visszaadásának időpontjáról és formájáról külön szükséges egyeztetni. Amennyiben az áru visszaadása eredeti mennyiségben és állapotában nem lehetséges, Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a tartozás összegét minden hozzáférhető jogi eszköz segítségével követelhesse.

4.5. Partner termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás (tényleges áruátadás) időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami Szolgáltató (Tip-Top '92) által alkalmazott biztonsági szalaggal van ellátva. Amennyiben Partner bármi sérülést, eltérést tapasztal, a szállítmányozó Partner kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség, amely kizárólag érvényes és aláírt jegyzőkönyv esetében érvényesíthető.

4.6. Partnerek számára Szolgáltató kizárólag egyedi döntése alapján biztosíthatja az áruvisszavétel lehetőségét arra az esetre, ha bármely okból Szolgáltatótól vásárolt árut nem tudja értékesíteni. A visszavásárlási lehetőség csak újraértékesíthető árura vonatkozik, tehát különösen (de nem kizárólagosan) nem tartoznak ebbe a körbe a már megszűnt típusok; amennyiben az adott termék nem szűnt meg, de csomagolása megváltozott; Szolgáltató által konkrét megrendelésre behozott termékek; olyan áruk, amelyeknek csomagolása sérült; kiszerelése nem egyezik Szolgáltató által forgalmazott csomagolási egységgel; nem Szolgáltatótól származik, az felbontásra került, egyéb okból sérült vagy hiányos; valamint a különböző kiárusításokban vásárolt termékek, stb. A visszavásárlási igényt Szolgáltató bírálja el az igénybejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül; a visszavásárlási ár az eredeti vételár 90 (kilencven) százaléka. A visszavásárlás elutasításával kapcsolatban Partner nem jogosult kártérítési igényt érvényesíteni Szolgáltatóval szemben.

4.7. Szolgáltató kijelenti, hogy indokolt esetben számlakorrekció(k) elvégzése érdekében fenntartja a jogot azok utólagos végrehajtására. Ez(ek) főként - de nem kizárólagosan - olyan esetekre vonatkoznak, amikor Partner részére egyedi árakon történik az értékesítés, számlázás. Előfordulhat, hogy téves rendszerbeállítás következtében az írásban kiközölt változás az adott időpontot követően sem helyes és ez utólagosan kiderül. Minden ilyen esetben az adott korábban Szolgáltató által megküldött írásos információ számít (Szolgáltató által írásban megküldött kondíciók és határidők) és ezek alapján akár utólagosan is jogosult Szolgáltató számlakorrekciót kezdeményezni. Szolgáltató kijelenti, hogy a számlakorrekció előfordulhat ún. jóváírás vagy utólagos terhelés formájában.  1. Garancia, szavatosság
5.1. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók, azonban erre vonatkozó kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem szavatolja, hogy az áru bármely, Partner által elérni kívánt, ám Szolgáltató által nem jelzett speciális célra alkalmas. A 72 órás cseregaranciával élhet a Partner, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Partnert terheli.

5.2. Áru visszaadása

A Vevőnek joga van az áru átvételét követő 8 napon belül visszaadni megrendelt árut Szolgáltatónak, azzal a feltétellel, hogy az árut eredeti állapotban, sérülésmentesen, eredeti csomagolásban adja vissza. Kiemelten fontos, hogy a nyomtatók tartozékait (toner, festékpatron, festékszalag és egyéb számítástechnikai kellék) kizárólag eredeti, kicsomagolatlan állapotban lehetséges visszaadni. A fenti feltételek teljesítésével Szolgáltató az árut visszaveszi és a Vevő részére jóváírást állít ki.  1. Egyebek
6.1. A Tip-Top '92 Webáruház Linux Debian 10 szerver alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal és minden esetben telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. Szolgáltató Partnerek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében, illetve az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott egyéb célokból tárolja. Szolgáltató Partnerek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. Szolgáltató Partnerek adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről), valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályi előírások rendelkezései szerint jár el. A megvalósított adatkezelésre az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak irányadók.

6.4. Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan, külön értesítési kötelezettség nélkül módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A már leadott megrendelésekre a leadáskori ÁSZF irányadó.

6.5. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően a Debreceni Városi Bíróság, illetve a Hajdú-Bihar Vármegyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

6.6. Szolgáltató az áru tulajdonjogának fenntartásával él mindaddig, amíg Partner Szolgáltatótól vagy Szolgáltató megbízottjától (pl.: alvállalkozó áruszállító) átadott-átvett áru(k) Szolgáltató számláján szereplő végösszegét teljes mértékben megfizeti, erre tekintettel a tulajdonjog fenntartás tartama alatt Partner az átvett áru(k) vonatkozásában rendelkezési joggal élni nem jogosult, így többek közt azt el nem idegenítheti és meg sem terhelheti. A tulajdonjog fenntartással szállított áru harmadik személy által történt lefoglalása, illetve végrehajtási vagy felszámolási eljárás alá vonása esetén Partner köteles Szolgáltató tulajdonjogát bejelenteni és erről Szolgáltatót haladéktalanul írásban értesíteni. Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató kereskedelmi számláinak lejárati határidejét követő időpontban (vagy azt megelőzően indokolt esetben, pl. késve fizetés vagy elmaradás a számlakiegyenlítésekben) Szolgáltatónak jogában áll egyoldalú bejelentéssel visszáru igényét bejelenteni Partner részére az általa leszállított és saját tulajdonát képező termékekre (árukra) vonatkozóan. Partner köteles Szolgáltató jóváíró számlája ellenében, annak átvételével azonos időben kiadni a jóváíró számlán szereplő tételeket Szolgáltató részére. Partner kijelenti, hogy Szolgáltató tulajdonjog igényét nem vitatja és fentiek elmulasztása esetén büntetőjogi felelősséggel tartozik.

6.7. Ezen általános szerződési feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.